Polityka Prywatności ISK Sp. z o. o.

Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. Cookies.

I. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://isk.pl/
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ISK Sp. z o. o. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa
3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych pod adresem e-mail: isk@isk.pl
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Prezentacja oferty/informacji.
o Realizacja zamówionych usług.
o Obsługa zapytań przez formularz.
o Prowadzenie rozmów typu chat online.
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
następujący sposób:
o Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
o Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

II. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że
jedynie posiadający klucz Operator może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione
na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. W Serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową
formę ochrony logowania do Serwisu.
5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

III. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora:
https://az.pl/ 

IV. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
o operatorzy systemu komentarzy,
o operatorzy rozwiązania typu chat online,
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.

V. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane
te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

VII. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora

VIII. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
A. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
B. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe
jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten
temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www.
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

X. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona. W przypadku wprowadzenia zmian, aktualna wersja Polityki Prywatności zostanie opatrzona nową datą i opublikowana w Serwisie.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 20.03.2023.

 

    Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?

    Skontaktuj się z nami! Odpowiemy na pytania, doradzimy, przygotujemy ofertę.